La navegació i ús de l’espai web “approximitat.cat” (espai web) implica l’acceptació per part de la persona usuària de tots els termes recollits en aquesta pàgina, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit o signat. Es recomana llegir els termes de forma atenta i detinguda cada vegada que es vulgui entrar en aquesta pàgina web. Si vostè no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi aquest espai web.

Qui som

1. Informació sobre el titular de l’Espai Web:
Titular: AGITACIONNET SCCL (en endavant, l’“Entitat”)
CIF: F-65584245
Direcció: C/ Sant Domènec 11, bajos| 08012 Barcelona
Correu electrònic: contacto@agitacion.net
Telèfon: 933 041 321

2. Contingut de l’Espai Web

Les presents Condicions Generals d’Accès (les “Condicions d’Accès”) regulen l’accès per part de qualsevol persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi (la persona “Usuària”) de les pàgines que integren l’Espai Web, així com els continguts i serveis que aquesta inclou.

L’Entitat es reseva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació i presentació d’aquesta, així com de les presents Condicions Generals d’Accès.

En cas que la persona Usuària no accepti aquestes Condicions Generals d’Accès o, en el seu cas els termes i condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servei i/o contingut destinats a les persones Usuàries de l’Espai Web i que dita entitat determini, la persona Usuària haurà d’abstenir-se d’accedir a l’Espai Web.

L’Entitat podrà establir condicions particulars per l’ús de determinats continguts i serveis, que hauran de ser coneguts i adaptats per la persona Usuària amb caràcter previ a l’utilització dels mateixos acords als termes que s’han exposat a les mateixes.
3. Accés a la pàgina web

La persona Usuària accedeix a l’Espai Web sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis tenen com a finalitat exclusiva la difusió d’informació sobre les activitats desenvolupades per l’Entitat.

La persona Usuària podrà accedir de forma gratuïta i sense necessitat d’autorització prèvia als continguts i serveis de l’espai disponibles com a tal, sense prejudici de les condicions tècniques o la necessitat de registre previ respecte determinats serveis i continguts específics segons es determini en el termes i condicions particulars de dits serveis.

La persona Usuària es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis de l’Espai Web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; i, en general, tota conducta que atempti, indueixi o pugui anar en contra del respecte a la dignitat humana o al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i de les persones consumidores i usuàries; o la protecció de la joventut i de la infància. De la mateixa manera, queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, així com, incomplir qualsevol requisit de connexió.

La persona Usuària utilitzarà els serveis i continguts exclusivament per fins particulars, quedant prohibit el seu ús per promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones, sense prejudici del dispusat ens els termes i condicions particulars que en el seu cas regulen l’ús d’un determinat servei i/o contingut.

La persona Usuària s’abstindrà d’utilitzar qualsevol tipus de virus informàtic, codi, software, programa informàtic, equip informàtic o de telecomunicacions, que puguin provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accesibles a través dels sistemes d’informació, arxius i equips informàtics de les usuàries de les mateixes, o l’accés no autoritzat a qualsevol contingut i/o servei de l’Espai Web.

L’Entitat es reserva el dret a excloure a la persona Usuària del servei sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, amb el fi d’evitar les conductes i activitats anteriorment indicades.
4. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

L’Espai Web es regeix per la legislació espanyola sobre la propietat intel·lectual i industrial. En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i ús de l’Espai Web o la utilització i/o contractació de productes o serveis ofertats a través de l’Espai Web, implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dits drets per part de l’Entitat cap a la persona Usuària.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de l’Entitat o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentimient de l’Entitat o dels seus legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació expressa, l’accés o ús de l’Espai Web i/o dels seus continguts i/o serveis, confereix a la persona Usuària cap dret sobre les marques, logotips i/o signes distintius en ells inclosos protegits per la Llei.

Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i/o serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, inclòs el dret de posada en disposició, transformar o distribuir de qualsevol form la totalitat o part dels continguts i/o serveis inclosos en l’Espai Web, per propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de l’Entitat o, en el seu cas, del titular dels drets corresponents.

La persona, persones o entitats jurídiques qeu atentes contra els drets de la propietat intel·lectual o industrial de l’Entitat seran responsables davant dels Tribunals Competents.

L’Espai Web conté textos elaborats amb fins merament informatius o divulgatius que poden no reflexar l’estat actual de les tecnologies i que es refereixen a situacions generals pel que el seu contingut no pot ser aplicat mai per la persona Usuària en casos concrets. Les opinions abocades en els mateixos no reflexen necessàriament els punts de vista de l’Entitat. Els contingut dels artícles publicats en aquest Espai Web no poden ser considerats, en cap cas, substitutius d’assessorament especialitzat i personalitzat. La persona Usuària no ha d’actuar sobre la base de la informació que conté aquest Espai Web sense recòrrer previament al corresponent assessorament de l’Entitat.
5. Política de privacitat i protecció de dades personals

La present Política de Protecció de Dades és part integrant de l’Avís Legal de l’Espai Web.

En compliment del disposat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquests i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (“RGPD”), així com la resta de normativa de desenvolupament, l’Entitat, comunicació a les persones Usuàries que les seves dades s’incorporaran a les bases de dades de l’entitat, de conformitat amb el detall que segueix a continuació:
5.1 Dades del responsable del fitxer i de contacte del Responsable de Seguretat

Identitat: AGITACIONNET SCCL
Telèfon: 933 041 321
E-mail: contacto@agitacion.net
Responsable de Seguretat: Toni Fornés
Dades de contactes del Responsable de Seguretat: contacto@agitacion.net

5.2 Finalitats del tractament

Les dades que l’Entitat conservarà sobre vostè són el seu nom, direcció, número de telèfon, direcció de correu electrònic, així com, de ser client, el nom d’Usuari i contrasenya i les dades de pagament.
L’Entitat tractarà la informació que posseeix en relació a les persones afectades amb les següents finalitats:

Gestionar qualsevol tipus de sol·licitut, suggerència o petició sobre els nostres serveis professionales que ens formulin les persones interessades.
Investigació i desenvolupament intern dels productes i serveis que oferim.
Comunicacions comercials, el que implica el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-li sobre activitats, articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis via correu electrònic.

Les persones interessades podran donar-se de baixa d’aquestes comunicacions en la següent direcció: contacto@agitacion.net.

Gestionar dades aportades pels candidats a una posició de treball a través del Currículum Vitae (CV) que se’ns faciliti amb la finalitat del procés de selecció i reclutament.
De la mateixa manera, és possible que se’ns exigeixi utilitzar i retenir informació personal per motius legals de compliment.
També és possible que utilitzem la informació personal per complir amb els requisits d’auditoria interna i externa i de qualsevol altre forma que considerem necessària o adequada: (a) en virtut de la llei aplicable (b) per respondre a sol·licituds de tribunals, organismes de seguretat, organismes regulatoris i altres autoritats públiques i governamentals (c) pel compliment dels nostres termes i condicions, i (d) per protegir els nostres drets, privacitat, seguretat o propietat, o els d’altres persones.
L’Entitat tractarà les seves dades i informació aportada pels processos de selecció amb la més estricta conficencialitat, adoptant, en aquest sentit, les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració i/o l’accés no autoritzat.

Conservació de les dades

Gestió Curriculum Vitae: l’Entitat podrà conservar el seu Currículum Vitae pel temps màxim d’un any, conclòs aquest temps es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de les dades.
Per determinar els períodes de conseració de la resta de dades, l’Entitat contempla les lleis locals, les obligacions contractuals i les espectatives i requisits dels nostres clients. Quan la informació personal ja no sigui necessària per la finalitat per a la qual va ser recollida l’eliminarem o destruirem de forma segura.

5.3 Legitimació

Procesem les dades personals en compliment de la legalitat i amb transperència i equitat. El tractament de les dades es realitza:

Per a l’execució dels contractes subscrits amb l’Entitat, sent necessari el tractament pel compliment de les nostres
obligacions cap a vostè.
Amb el seu consentiment.
Per a la satisfacció d’un interès legítim perseguit per les entitats de l’Entitat
En compliment de la legalitat.

5.4 Fluxe de dades

Encarregats del tractament: l’Entitat pot facilitar l’accés a determinades dades de caràcter personal quan ho consideri necessari, amb el fi de presentar els seus serveis, així com per millorar els mateixos. Quan compartim informació personal, ho fem de conformitat amb els requisits de privacitat i seguretat de les dades.

Empreses del Grup: Compartim dades de caràcter personal entre les empreses que pertanyen al Grup per dur a terme i millorar els serveis que vostè hagi contractat amb nosaltres.

Cessió de dades: No es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal. No es considera cessió de dades, l’accès i/o tractament de dades de caràcter personal que siguin responsabilitat de les persones Usuàries quan aquestes resultin necessàries per l’adequada presentació dels serveis que aquestes han contractat.
5.5 Procedència

Procedència: l’Entitat recopila la seva informació personal de les següents fonts:

Informació que ens proporcioni directament l’afectat quan ens sol·licita informació, contracta o utilitza els nostres serveis o quan sol·licita serveis d’atenció al client.
A més, pot ser que també obtinguem informació de tercers que considerem que estigui disponible públicament o en una base comercial per poder oferir-li serveis que considerem que podrien ser del seu interès i per mantenir la precisió de les dades, així com millorar els nostres productes i serveis.

5.6 Drets

Drets a l’Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si en l’Entitat estem tractant dades personal que les concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a si accedeixen a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollides.

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Dret de Portabilitat: Les persones interessasdes tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, permeten que les seves dades siguin transmeses directament a una entitat o empresa, sempre que això sigui tècnicament possible. Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació davant l’Entitat en la direcció indivada al apdo. 2 del present Avís Legal, adjuntant fotocòpia del DNI del titular de les dades o en la direcció de contacto@agitacion.net.

5.7 Actualitzacions i modificacions

L’Entitat es reserva el dret a modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades quan sigui necessari pel correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on es podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb les persones Usuàries es regirà per les normes previstes en el moment precís en que s’accedeix a la web.
5.8 Canal de comunicació i suport

Les persones interessades podran comunicar qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política a la següent direcció: contacto@agitacion.net. En conformitat amb l’establert a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalents per part d’ AGITACIONNET SCCL., emetent un missatge de correu electrònit amb l’assumpte “BAIXA E-MAIL”, a la següent direcció: contacto@agitacion.net.

L’Entitat manté un perfil actiu a les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y Youtube). El tractament que l’Entitat durà a terme amb les dades de les seves seguidores serà en tot cas el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. L’Entitat podrà, per tant, informar a les seves seguidores per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats, ponències, ofertes, així com prestar servei personalitzat d’atenció al client. En cap cas, l’Entitat extraurà dades de les xarxes socials, a menys que s’obtingués puntual i expressament el consentiment de l’úsiario per dur-ho a terme.
6. Ús de Cookies

En compliment amb ho disposat a l’artícle 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, AGITACIONNET SCCL. l’informa sobre la política de recollida i tractament de cookies.

Què són les cookies?

Les cookies són arxius que es poden descarregar en el seu equip a través de les pàgines web de l’Espai Web.

Són eines que tenen un paper essencial per la presentació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre d’altres, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un Usuari o del seu equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per reconeixer a l’Usuari i millorar el servei oferit.
Quin tipus de cookies existeixen?

Segons la finalitat per a la que es tractin les dades obtingudes a través de les cookies, podem distingir entre:

– Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a la persona usuària la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i l’utilització de les diferents opcions o serveis que en aquesta existeixin com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts de l’accés restringit, recordar els elements de la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difussió de vídeos o so o compartir continguts a través de les xarxes socials.

– Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a la persona usuària accedir al sevei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de la persona Usuària com, per exemple, serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.

– Cookies d’anàlisi: Són aquelles que permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i l’anàlisi del comportament de les persones usuàries dels espais web als que estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en la medició de l’activitat dels espais web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació de les persones usuàries d’aquests espais, aplicacions i plataformes, amb el fi d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan les persones usuàries del servei.

– Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la que presta el servei sol·licitat en base als criteris com el contingut editat o la freqüència en la que es mostren els anuncis.

– Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publícitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la que es presta el sevei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen la informació del comportament de les persones usuàries obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix.
Quin tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

Aquesta pàgina web utilitza els següents tipus de cookies:

Cookies tècniques i d’anàlisi
Com modificar la configuració de les cookies?

La persona usuària pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies de l’Espai Web, o cualsevol altre pàgina web, utilitzant el seu navegador. En cada navegador l’operativa és diferent, mostrem informació dels navegadors més habituals:

Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=”ie-10″

FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=”es”

Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Advertència sobre l’eliminació de cookies

Si rebutja les cookies podrà seguir utilitzant l’Espai Web, si bé això podrà suposar la limitació en l’ús d’algunes presentacions o impedir el bon funcionament de l’Espai Web, i serà necessari que la persona Usuària iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis que la seva presentació requereixi registre o login.
7. Comunicacions a través de l’Espai Web

En el cas de que la persona Usuària enviï informació de qualsevol tipus a l’Entitat a través de l’Espai Web, mitjançant els canal disposats a tal fi en el propi Espai Web, la persona Usuària declara, garantitza i accepta que té el dret de fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercers, que aquesta informació no tingui caràcter confidencial i que aquesta informació no es perjudicial per tercers.

La persona Usuària reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a l’Entitat per qualsevol comunicació que subministri personalment al seu nom, o en representació de tercers assolint aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitut, legalitat, originalitat, procedència o titularitat de la mateixa.

8. Enllaços a altres pàginas Web

Tot enllaç, hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de les xarxes de telecomunicació des de qualsevol espai web o direcció URL (els “Enllaços”) a l’Espai Web. hauran de ser autoritzats per l’Entitat.

En el cas que a l’Espai Web la persona Usuària pugui trobar Enllaços a altres pàgines Web que siguin gestionades per tercers, l’Entitat declara que no disposa dels recursos personals ni tècnics per controlar, comprovar ni aprovar el contingut, informació i serveis que es proporcionin el ell. En conseqüència, l’Entitat no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la que es pugui establir un enllaç des d’aquest Espai Web. L’existència d’enllaç(os) a espai(s) web aliè(ns) no suposarà l’existència de relacions de col·laboració o dependència entre l’Entitat i el responsable de la pàgina web aliena.

L’existència d’enllaços externs a l’Espai Web no implica que l’Entitat recomani els continguts de les pàgines de destí.

Si les persones Usuàries coneixessin de manera efectiva que a la pàgina Web de tercers a la que les porta l’enllaç es realitzen activitats de caràcter il·lícit, hauran de comunicar-ho immediatament a l’Entitat a efectes de que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a la mateixa.

9. Enllaços a altres pàgines web amb destí a l’Espai Web

Si qualsevol persona Usuària, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb el destí a l’Espai Web, haurà d’atendres a les següents estipulacions:

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, haurà de porta a la persona Usuària, mitjançant un clic, a la pròpia direcció URL de l’Espai Web i haurà d’abarcar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina d’accés a l’Espai Web. En cap cas, excepte que l’Entitat ho autoritzi de forma explícita i per escrit, l’Espai Web que realitza l’enllaç haurà de reproduir, de qualsevol manera, l’Espai Web, incloure’l com a part del seu Web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de l’Espai Web.

A la pàgina que s’estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que l’Entitat ha autoritzat tal enllaç, excepte que l’Entitat ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina a l’Espai Web correctament desitgés incloure a la seva pàgina Web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de l’Entitat i/o de l’Espai Web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.

L’Entitat no autoritza l’establiment d’un enllaç a l’Espai Web des d’aquelles pàgines Web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la llei, la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

L’Entitat no té facultat ni mitjans humans i tècnics per concedir, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs o pàgines web alienes que tinguin establerts enllaços amb destí a l’Espai Web. L’Entitat no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a l’espai o pàgina web aliè que estableixi aquest enllaç amb destí a l’Espai Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.
10. Responsabilitats i Garanties

L’Entitat no pot garantitzar la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es presti a través de l’Espai Web, ni tampoc de l’utilitat o veracitat de la documentació dels esdeveniments que puguin ser adquirits a través de l’Espai Web, preparat per professionals de molts diversos sectors.

En conseqüència, l’Entitat no garantitza ni es fa responsable de:

a) La continuitat dels continguts de l’Espai Web.

b) L’absència d’errades en dits continguts o productes.

c) L’absència de virus i/o altres components perjudicials en l’Espai Web o en el servidor que el subministra.

d) La invulnerabilitat de l’Espai Web de les mesures de seguretat que s’adopten en el mateix.

e) La falta d’utilitat o rendiment dels continguts i productes de l’Espai Web

f) Els danys o perjudicis que causi, a sí mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que l’Entitat estableix en l’Espai Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat de l’Espai Web.

L’Entitat no es fa responsable de les fallades, errades o danys, directes o indirectes, que puguin causar-se al sistema informàtic de la persona Usuària (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin causats o es derivin de:

a) La capacitat o la qualitat del seus sitema informàtic o la presència d’un virus a l’ordinador de la persona Usuària que s’ha utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web.

b) La seva connexió o accés a Internet.

c) Un mal funcionament del seu navegador, o per l’ús d’aplicacions informàtiques de la persona Usuària, les versions de les quals no estan actualitzades o no s’obtingui la corresponent llicència d’Usuari.

No obstant, l’Entitat declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves prossibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantitzar el funcionament de l’Espai Web i evitar l’existència i transmissió de virus i demés components perjudicials a les persones usuàries.

Si la persona Usuària tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a l’Entitat perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

11. Duració i modificació

Els termes i condicions aquí estipulats estan subjectes a modificacions parcials o totals i sense previ avís per part de l’Entitat. Per tant, la vigència de les mateixes coincideix amb el temps durant el qual romanen publicades en l’Espai Web. Les modificacions, parcials o totals, es publicaran de la mateixa forma que s’han publicat les actuals Condicions Generals, pel que abans d’accedir, navegar o utilitzar l’Espai Web, la persona Usuària haurà de llegir les Condicions Generals d’Accés publicades en aquest moment.

L’Entitat podrà donar per finalitzat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de l’Espai Web, sense que d’això se’n derivi per a la persona Usuària la possibilitat d’exigir cap tipus indemnització.

12. Generalitats

Si qualsevol de les disposicions, o vàries d’elles, d’aquestes Condicions Generals d’Accés resultés/resultessin il·legal(s), nul·la/nul·les o ineficaç/ineficaces, per un Jutjat/Tribunal o altre organisme administratiu, la validesa, eficàcia i legalitat de les seves restants disposicions i de les pròpies Condicions Generals d’Accés, no es veurien afectades, excepte que la part que al·legui la seva nul·litat o anul·labilitat provi que sense la clàusula que resulti nul·la o anul·lable no podran complir-se els fins perseguits per les presents condicions.

Els visitants d’aquest Espai Web i qualsevol persona o empresa que utilitzi o contracti qualsevol producte o servei que es presenti en la mateixa, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre forum que pugués correspondre’ls, es someten, excepte en casos que no estigui legalment permés, a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili social de l’entitat, per la resolució de qualsevol qüestió que pugués suscitar-se sobre l’interpretació, aplicació i compliment d’aquestes condicions, així com les reclamacions que puguin derivar-se de qualsevol ús d’aquest espai web.

13. Informació de contacte

L’Entitat rep amb gust els seus comentaris relatius a aquestes Condicions Generals d’Accés. Si vostè creu que l’Entitat no s’ha cenyit a aquesta declaració, si us plau contacti amb nosaltres a la direcció de l’entitat mitjançant correu electrònic a contacto@agitacion.net. Posarem els nostres millors esforços comercialment raonables per determinar i solucionar aviat el problema.

Impulsa
Promou i finança: la Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Treball